با تشکر ویژه از آقای احسان صادقیان دفتریار دفترخانه اسناد رسمی 778 تهران و جناب آقای مهدی نیکزاد ، دفتریار دوم دفتر اسناد رسمی 2 شهرضا جهت تهیه این برنامه

برای دریافت این برنامه و توضیحات آن به ادامه مطلب مراجعه کنید