قالب وبلاگ

مدارک مورد نیاز تنظیم اسناد منقول

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۳ دیدگاه

1-شناسنامه اتومبیل ( شناسنامه کامپیوتری – دفترچه مالکیت – برگ اعلام وضعیت )

2-سند خرید ( برگ فروش کارخانه ، برگ سبز ، سند قطعی خریداری ، برگ مزایده)

3-بند123 م.ب: علاوه بر دفترچه مالکیت(شناسنامه اتومبیل) به سایر مدارک واسنادقبلی توجه نمایند

4-ردیف52م.ب:حق الثبت اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل بر رهن تنظیم می گردد همانی است که در بند(یک)بخشنامه شماره 7099 مورخه 1/3/79 قید شده است.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

5-ردیف53م.ب:صرف ارائه برگ فروش مزایده خودروها نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد.

6- ردیف 54م.ب:قبل از صدورو تایید برگ اعلام وضعیت قبلی خودرو تنظیم سند انتقال مقدورنیست

7- تبصره 2 قانون اصلاح مالیاتی مستقیم: قبل از صدور هرنوع سند قطعی – شرطی – اجاره ای – رهنی – وکالتی و غیره دریافت رسیدمالیات نقل و انتقا ل ضروریست .(باتوجه به ردیف162مجموعه بخشنامه هااسنادوکالتی نیازی به مالیات ندارد)

8-در صورت نیاز گواهی مالکیت از راهنمایی و رانندگی – مخدوش بودن و قبل از سال 66 بدون برگ اعلام وضعیت .

9- ردیف 172 م.ب :عدم تکلیف دریافت مفاصای مالیات بر مشاغل اسناد خودرو: باتوجه به اینکه وفق تبصره2ماده4قانون موسوم به تجمیع عوارض دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله مالیات نقل وانتقال وعوارض سالانه رااز فروشنده اخذ نمایند و باتوجه به ماده 10قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر تکلیفی جهت اخذ مفاصا حساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.(ردیف167وکد732)

10-استعلام از اتحادیه صنف تاکسیرانی برای تاکسی ها(بخشنامه 2732/5 مورخه 1/3/62 وبخشنامه شماره 7158/5مورخه 9/5/62)

 11-کد619و679م.ب: لازمه نقل انتقال اتومبیلهای دولتی ( گواهی از اداره کل اموال دولتی و در استانها گواهی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوطه)

بند72م.ب:دراسناد مربوط به اموال منقول باید مشخصات کامل مورد معامله به نحوی که ابهامی باقی نماندقید شود.

12-ماشین آلات چاپخانه ( استعلام از وزارت ارشاد)

13-ماشین آلات و دستگاههای حفاری ( تبصره 4 ماده 21 توزیع عادلانه آب)

14-رعایت ماده20آیین نامه راهنمایی ورانندگی.......

15- کد 623 – اخذ هزینه پستی به حساب سردفتر......

16-تنظیم سند وثیقه – وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال نمی باشد.

17-فسخ و اقاله معامله خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل وانتقال معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر خانه مربوطه طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود قابل استردادبه معامل یا موکل خواهد بود.( تبصره (4) ماده (42)قانون مالیات بر ارزش افزوده)

18-قیمت فروش خودروها و ماشین آلات راهسازی و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ داخل توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی در بهمن هر سال تعیین و برای اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد. ( تبصره 2 ماده 9 قانون مالیاتهای غیر مستقیم )

19-کد 649 م.ب:( مرجع تعیین بهای ماشین آلات کشاورزی) و ردیف 52 ( حق الثبت فقط بر اساس جدول دارائی ردیف 8 )

20-تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه با ارائه کارت اقامت و گذرنامه بلامانع است ( ردیف 34 و 31م.ب وکد565بهای معاملات اتومبیل دراسناد )

21- بند ب- ماده 11- آئین نامه اجرائی قانون فوق – مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و به استثنای ماشین آلات راهسازی- معدنی – کشاورزی – شناورها – موتور سیکلت وسه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل 1 % قیمت فروش کارخانه داخلی و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد.

عوارض سالیانه فقط سواری و وانت دوکابین(فراز( و )ماده4قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی )

22-ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده: مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشینهای راهسازی کارگاهی – معدنی – کشاورزی – شناورها – موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل و وارداتی حسب مورد معادل یک درصد(01/0) قیمت فروش کار خا نه ( داخلی ) ویا یک درصد (01/0) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود مبنای  محاسبه این مالیات به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد( 010/0) و حداکثر تا شصت در صد(060/0) تقلیل می یا بد.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفندقبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی – صلح – هبه و وکالت برای فروش ا نواع خودرو مشمو ل مالیات رسیدو با گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند موضوع بند( ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت  مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف : شماره فیش بانکی تاریخ پرداخت  مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات .

ب: شماره فیش بانکی تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره وتاریخ گواهی پرداخت عوارض .

ج: مشخصات خودرو شامل نوع- سیستم – تیپ – شماره شا سی- شماره موتور و مدل .

د: نام متعاملین – کد پستی – وشماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شدبه اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.

 23-کد748م.ب:دفاتر اسنادرسمی مکلفنددرهنگام نقل وانتقال خودروهای بنزینی وگازوییلی کارت هوشمند سوخت(حاوی مشخصات هویتی خودروازجمله شماره موتور

شاسی وبدنه)رابعنوان یکی ازمدارک خودروبه خریدارتحویل ومشخصات آن درسند تنظیمی اعم ازقطعی وکالت و...قید گردد.

کد 565 م.ب: چون به موجب قسمت ( 4) بند ( الف) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 کل کشور از تاریخ 1/1/79 تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم  اسنا د قطعی  بیع صلح و وکالت انواع خودرهای  سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتا ژ داخل و ساخت خارج از نصا بهای مذکور در بند ( الف ) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به ماخذ ده/ 10 در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت و مونتاژ داخل و بیست 20 در هزار برای خودرها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزرات امور اقتصادی و دارائی که هر سال به تجویز تبصرههای (1) و(2) ماده ( 9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب1374 ملاک وصول مالیات نقل وانتقال خودروها و موتور سیکلتهای  مذکور قرار می گیرد تغییر یافته است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. بخشنامه شماره 24949/34/1 – 28/12/78 معاونت قوه قضا ئیه و ریا ست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

تبصره 3ماده19قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ( منتشره 4/6/1387 روزنامه رسمی )  ارائه هرگونه  خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فا قد بیمه نامه شخص ثالث معتبر توسط راهنمائی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادها مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد  دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هر گونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

برابر بخشنامه شماره 30282/88مورخه 26/2/88اداره کل امور اسناد تنظیم اسناد در مورد خودروهای اسقاطی پس از احراز عدم قابلیت ترددکه با اخذ گواهی اسقاطی  بودن از مرجع ذیربط حاصل میشود  به لحاظ اینکه از شمول تبصره ماده فوق الاشاره خارج است بلامانع میباشد .

ماده 20آئین نامه راهنمائی رانندگی مصوب 1384:هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود رابه راهنمائی و رانندکی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه مینمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمائی و رانندگی اقدام گردد سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمائی و رانندگی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس میگردد کارت خودرو ازسوی راهنمائی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفتر خانه اسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمائی رانندگی منعکس میشود به خریدار تحویل میگردد گواهی راهنمائی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص )به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند . (کد 733)

قید معاملات شرطی و رهنی اتومبیل در اسناد خریداری

بند 129-خلاصه کلیه معاملات شرطی و رهنی اتومبیل درحاشیه اسنادخرید رسمی قید وبه دفترخانه مربوطه اعلام شود .

کد754م.ب: وکیل خودرو انتقال به خود:باتوجه به تبصره2ماده123قانون ثبت اصلاحی مورخ15/8/84چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع داردکه طی آن بااعطای وکالت فروش خودرو انتقال صورت میگیرد لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل مینماید چون حق الثبت نقل وانتقال یکبار ودر زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق الثبت نقل وانتقال از وکیل منتفی خواهد بود(بخشنامه57291/34/1مورخه21/12/86)

 • Alena

  Alena

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۳:۵۹:۲۹

  I’m not that much of a online reader to be honest but your
  sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site
  to come back in the future. All the best

 • Deandre

  Deandre

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۷:۱۰:۱۰

  Post writing is also a fun, if you know afterward you can write
  if not it is difficult to write.

 • Earlene

  Earlene

  • ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ - ۲۲:۴۴:۰۲

  Can I simply say what a comfort to find somebody that really understands what they are
  talking about over the internet. You definitely understand how to bring an issue to
  light and make it important. More and more people have to check this out and understand
  this side of your story. I can't believe you are not more popular since you most
  certainly have the gift.