قالب وبلاگ

مقررات و بخشنامه های مربوط به امور مالی دفاتر اسناد رسمی

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۶ دیدگاه

ماده 50 قانون دفاتر اسنادرسمی :

وجوهی که برای تنظیم و ثبت سنددر دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به شرح زیراست:

1- حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.

2- حق الثبت به ماخذ ماده123 اصلاحی قانون ثبت نیم درصد(پنج در هزار)مبلغ مندرج در سند(و کد724)

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

 ماده 124 اصلاحی قانون ثبت: حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع انها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار ریال افزایش یافته است کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضاء هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/71 به موجب این قانون لغو می گردد

3- مالیات وحق التمبر برا بر مقررات قوانین مالیاتی .

4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن بعهده دفترخانه محول است .

تبصره 1: نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت (وردیف 178)

تبصره 2: طبق برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ممکن نبا شد حق الثبت 5000 ریال  تعیین گردیده است و حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله نیز 5000 ریل  تعیین گردیده است .

ماده18آیین نامه قانون ثبت:ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب7/2/71است هرگاه درموقع ثبت ملک دردفتراملاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین میگردد درنقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یکسال ازتاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد

تبصره1:چنانچه متقاضی ثبت قبل ازثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و بدفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک رابر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.

تبصره2:در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق  رفتار شود.

بخشنامه شماره2057/41/1سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بطوریکه اطلاع حاصل شده است دفاتراسناد رسمی به هنگام تنظیم اسناد مربوط به تسهیلات بانکی مستندابه پاسخ استعلامیه های ثبتی از مراجعین بقایای ثبتی را برمبنای اصل و فرع تسهیلات مقرر مطالبه مینمایند نظر به اینکه بندهای (س)و(ع)ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373تکلیف کار رادر مورد محاسبه ووصول بقایای ثبتی املاک در جریان ثبت روشن نموده وقسمت اخیر بند(ف)همان ماده مقررات مغایر این قانون را لغو نموده است علیهذا فراز 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی خلاف بندهای مذکور بوده وبدینوسیله ضمن لغو آن مقرر میدارد کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور وفق مقررات مذکور عمل نمایند.

ردیف 144م.ب:با توجه به ماده (2)قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیردلذا اقرار به افزایش وصول یا ابرا ء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد . 

ماده 56  آ. د : حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تادیه وقبض رسمی صادر گردد و...

ردیف 11 م. ب :  با توجه به دستور العمل شماره 3472/10 – 28/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور حق الثبت اسناد مالی وبدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند وبموجب فیش های صادره توسط  اصحاب معامله به بانک واریز می گردد .......

 کد 626 متمم کد562:وحدت رویه در نحوه استرداد حق الثبت.

تبصره 3 قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی :چنانچه درهر یک ازموارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قراردادبین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظایر ان نسبت به سند اول محاسبه ودریافت خواهد شدودر مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکوردرقراردادماقبل ان است دراینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظایر آن به استثنائ حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه ودریافت گردد ملاک تشخیص ارتباط قراردادها بانک ذیربط می باشد(ردیف 143و165مجموعه بخشنامه ها به غیر از افراد مشارکت هم نسبت به مابه التفاوت)

ردیف 142م.ب:با توجه به ماده 58آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317      حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به ماخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد.

ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی:  نسبت به وجه التزام وجه الضمان خواه رأسا موضوع سند باشد یا درضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.

ماده 58 آ.د : دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه درتعرفه حق التحریر وجهی اخذ نماید وحق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفندحق التحریرمعاملات قطعی غیر منقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزرات امور اقتصادی و دارا ئی محاسبه واخذ نمایند.( روزنامه رسمی 25/4/1387)

ماده 59 آ.د : بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم می شود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می‌گردد.

ردیف 44 م.ب : دفاتر مؤظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق ا لتحریر ذکر شده و به امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست .

ردیف 8 م.ب: مأخذ حق الثبت براساس قیمتهای تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و جداول مربوطه است لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله کمتر یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد(ردیف52وبند109م.ب)

ردیف50 م.ب:حق التحریردرهرمورد......برمبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول میگردد.

کد 649 م.ب : مرجع تشخیص بهای قید نشده ماشین آلات کشاورزی و راهسازی که در جداول قید نگردیده و تعیین بهای آن به منظور وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد .

ردیف 18 م.ب : چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد وبدل نمی‌گردد اقرارنامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می‌گردد.

ردیف 29م.ب : در خصوص عدم تعلق حق الثبت به اسناد رضایت نامه چک :

با توجه به اینکه هیچگونه مبلغی در سند ورضایت نامه قید نمی‌گردد لذا حق الثبت اینگونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می‌گردد.

ردیف 14 م.ب: تعهدنامه‌هایی که در آن جملاتی از قبیل (در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهد کرد) قید شده باشد نوشته مالی محسوب نمی‌گردد وگواهی امضاء این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد.(ردیف 33)

ردیف 153 م. ب: سئوال : با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسه و اعضای هیات علمی که جهت تحصلات عالی با استفاده از فرصتهای مطا لعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371 آیا دا نشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می باشند ؟

رای : با توجهب هصراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام میگردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور میگرد ند.

 ردیف 83 م.ب: چنانچه موضوع تعهد بعنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر باشد مشمول حق الثبت نمی‌باشد.

 بند 64 م .ب: امتیاز نامه گواهی نامه و پروانه که مخصوص اشخاص معین وتابع مقررات خاصی است قابل نقل وانتقال نمیباشد مگر با موافقت مرجع صالح و .......

ردیف 48 م.ب : منظور از تنظیم سند برای فیش تشرف مسافرت ها واگذاری حقی است مالی وتنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح ) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود.

بند 109 م.ب : به اسناد قطعی مشتمل به رهن فقط یک حق التحریر بابت معامله قطعی تعلق می‌گیرد .

ردیف154م.ب: رای: با توجه به بند (ع)ماده (1) قانون وصول برخی از درامد های دولت  و مصرف آن در مو ارد معین مصوب1373 و رای شماره 145-15/4/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1-24/9/82 سازمان اسناد و املاک کشور و هم چنین رای  شماره 6420/14-و –رمورخ 18/2/80کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط

وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود.

بند 454 م.ب: حق الثبت وصیت نامه نباید به ماخذ سه برابر موصی به یعنی کلیه ماترک موصی دریافت شود بلکه حق الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی بمیزان همان مبلغی که مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد.

بند 437 م.ب:حق الثبت و بقایای ثبتی درصورتی که ملک سابقه ارزیابی داشته باشد به ماخذ ارزیابی ودرصورتیکه ملک سابقه معامله داشته باشدومبلغ مورد معامله  بیش از میزان ارزیابی باشد به میزان مبلغ مورد معامله........درموردنقاطی که ارزش معاملاتی املاک اعلام شده است ملاک عمل ارزش معاملاتی ملک خواهد بود....(.هر ده هزار ریال یک هزارریال)

کد 624 م.ب:پرداخت حق الثبت و حق التحریر اسناد غیر مالی و گواهی امضاء به حساب ویژه بانکی سردفتر.

کد 700 م.ب:تصدیق صحت امضاء توسط کفیل دفترخانه در دوران کفالت.

ردیف 67م.ب:عدم تعلق حق الثبت در تعویض وثیقه و رهینه بدون تغییر در مفاد سند.

ردیف 32م.ب:با توجه به بند 2 ماده 12 ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء هر گونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.

ردیف 65م.ب:...درمواردی که سندرهنی همزمان با انتقال قطعی ملک مورد وثیقه بنام راهن ویا درمدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم شود نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد.

 ردیف 38م.ب:فراز(2)بند 453 حق الثبت اسناد تقسیم نامه را روشن کرده است

کد691م.ب:رای شماره145مورخه15/4/1382هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت  بندع ماده یک قانون وصول برخی از درامد های دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1373 مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک ارزش معا ملا تی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین شده است بنابراین تعیین بند ب بخشنامه شماره7 8 6 0 1/4 3 مورخ 8 2/0 1//9 7 3 1 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مبنای وصول حق الثبت را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع  مقررات دولتی تشخیص داده میشود وبه استناد قسمت دوم ماده 5 2 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.

ردیف 171 م.ب: حق التحریر دفتر یار کفیل با توجه به ماده 17 آئین نامه قانون دفاتر15درصد می باشد .

کد 744م.ب: فراز 1:به منظور بهر مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر سقف حق التحریر سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال باشد .

ردیف 116 م.ب: در ستون مبلغ سند در دفتر در آمد بها و قیمت مورد معامله قید شود و در ستون ملاحظات ارزش معاملاتی تصریح میگرددلیکن در خلاصه معامله بهای مندرج در سند درج شود.

کد565م .ب :چون بموجب قسمت(4) بند(الف)تبصره(32)قانون بودجه سال1379کل کشور ازتاریخ1/1/79تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی –بیع –صلح و وکالت انواع خودروهای سبک وسنگین  اعم از سواری وغیر سواری وماشین آلات راهسازی وکشاورزی وموتورسیکلت ساخت ومونتاژداخل وساخت خارج از نصابهای مذکوردر بند (الف)ماده(1)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آندر موارد معین مصوب1373به ماخذ ده/10 در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژداخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس  جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر سال به تجویز تبصره های(1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت های مذکور قرار می گیرد تغییر یافته است لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

قسمت ( 4) بند ( الف) تبصره (32):قانون بودجه سال 1379 کل کشور ( مصوب24اسفند 1378) تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی بیع صلح و وکالت انواع خودرهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آ لات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصا بهای مذکور در بند ( الف) ماده ( 1) قانون وصول برخی از درآمدهای  دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مجلس شواری اسلامی به ماخذ ده(10) در هزار برای خودروها و موتورسیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست (20) در هزار برای خودروها و موتورسیلکت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصرههای (1) و ( 2) ماده ( 9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 مجلس شواری اسلامی ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودرو ها و موتورسیکلتها ی مذکور قرار می گیرد تغییر می یابد.

 تبصره پیشنهادی ذیل ماده 58 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی  : دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق التحریر معاملات قطعی غیر منقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی محاسبه واخذ نمایند . که برابر شماره 14987 / 1 مورخ 15 / 4 / 87  مورد موافقت رئیس معظم قوه

 قضائیه واقع گردیده است .( روزنامه رسمی مورخه 25 / 4 / 87 درج گردیده است )

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ - ۱۰:۰۰:۳۷

  It's going to be end of mine day, except before ending I am reading this wonderful piece of
  writing to improve my know-how.

 • Lynda

  Lynda

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۵:۲۵:۳۸

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
  updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some
  time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

 • Shela

  Shela

  • ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - ۰۶:۲۱:۳۴

  Thank you, I've just been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the greatest I've
  came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 • Foot Complaints

  Foot Complaints

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ - ۱۷:۱۶:۲۲

  Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of the post I realized it's new
  to me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!

 • Etta

  Etta

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۲۳:۲۶:۵۱

  This is a topic which is near to my heart... Cheers! Exactly where are your contact
  details though?

 • Regan

  Regan

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۴:۲۳:۴۵

  Hi, its pleasant post regarding media print, we all understand media is
  a enormous source of data.