قالب وبلاگ

راهنمای تصویری اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 1396 (عملکرد 1395)- بخش 2

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۶۳ دیدگاه
 
مادة 154 مصوب 1380 ـ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به‌ ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:
الف ـ برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و  بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران و نمایندة شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة ‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان‌ معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های‌ حوزة تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در مادة (152 ) این ‌قانون دربارة مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به‌ طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم‌ می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزة تهران برای اجرا  ابلاغ خواهد شد.
ب ـ جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور  به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می‌گردد.
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس ادارة ‌امور مالیاتی  محل و رئیس بانک ملی ایران و نمایندة ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نمایندة نظام پزشکی درمورد مشاغل وابسته به پزشکی و نمایندة اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال ‌اقتصادی خاص حوزة جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات ‌لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجة بررسی‌کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای ‌تغییرات جدول قانع ‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به ادارة  امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصرة 1 ـ در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و  صنایع و  معادن ایران یا نظام  پزشکی تشکیل نشده است  ‌فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و  مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب ‌معرفی خواهد نمود.
تبصرة 2 ـ حضور نمایندة سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس  ادارة امور مالیاتی و همچنین نمایندة  بانک مرکزی ‌یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری ‌است و تصمیمات کمیسیون با  اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط ‌اعتبار است‌.
تبصرة 3 ـ ضریب  مالیاتی در مواردی که درآمد  مشمول‌ مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی‌که به موجب این قانون یا طبق جدول‌، ضریبی برای آن تعیین نشده ‌باشد به وسیلة هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب ‌مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصرة 4 ـ کمیسیون تعیین ضرایب نمایندة  اتحادیة هر رشته‌ یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسة کمیسیون ضرایب دعوت ‌خواهد نمود.
 
برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .
 

نحوه محاسبه: بر اساس مقاله "نکته ای پیرامون مالیات شغلی سردفتران" - ماهنامه شماره 91 کانون

 

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد

کد شناسایی فعالیت (آیسیک) = 7411

نوع فعالیت

سال

1382

سال

1383

سال

1384

سال

1385

سال

1386

سال

1387

سال

1388

سال

1389

سال

1390

سال

1391

سال

1392

سال

1393

سال

1394

ملاحظات

دفتر

اسناد

رسمی

(سردفتر)

30303030303030303230303030از حق التحریر دریافتی پس از کسر پرداختی به دفتریار و پاداش کارکنان دفترخانه (موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه مورخ 71/3/3 مجلس شورای اسلامی)
دفتریار60606060606060606060606060از وجوه دریافتی

منبع ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد (سال های گذشته)

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394

 

به نظر می رسد با توجه به توضیحات فوق و در صورت محقق بودن شرایط تبصره ماده 97 ق.م.م مصوب 1394 (به صورت کامل اجرا نشدن نظام جامع مالیاتی) می توان از فرمول های زیر استفاده کرد.

در این صورت عددهای این قسمت به نحو زیر محاسبه و وارد خواهد شد:

سردفتران

 • جمع فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در طی سال: میزان کل درآمد سردفتر (باید با آمارهای ارسالی مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داشته باشد) (در صفحه 3 هم از همین عدد استفاده می کنیم) (برای شفافیت بیشتر در نحوه محاسبه این عدد را AA می نامیم)
 • جمع هزینه های سالانه: به نحو زیر محاسبه خواهد شد:

ابتدا دریافتی دفتریار و کارمندان را از مأخذ مناسب محاسبه و با هم جمع کنید. دقت داشته باشید دریافتی دفتریار باید با میزان کل درآمد دفتریار (در اظهارنامه دفتریار) و دریافتی کارمندان با میزان کل دریافتی کارمندان که در 12 ماه دوره این اظهارنامه در سامانه اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق کارمندان وارد کرده اید ، مطابقت داشته باشد. (برای شفافیت بیشتر در نحوه محاسبات این عدد را BB می نامیم)

B = دریافتی دفتریار + دریافتی کارمندان

عدد حاصل از بالا را از میزان کل درآمد سردفتر کم می کنیم. (برای شفافیت بیشتر در نحوه محاسبات این عدد را C می نامیم)

A - B = C

اکنون عدد C را در 70% ضرب می کنیم. (اعمال ضریب مالیاتی) (برای شفایت بیشتر در نحوه محاسبات این عدد را D می نامیم)

C * 70% = D

اکنون عدد B و D را با هم جمع می کنیم و آن را در فیلد جمع هزینه های سالانه وارد می کنیم. (برای شفافیت بیشتر در نحوه محاسبات این عدد را E می نامیم)

 

مثال:

کل درآمد سردفتر: 1.000.000.000 ریال

دریافتی دفتریار: 150.000.000 ریال

دریافتی کارمندان: 150.000.000 ریال

عدد B برابر است با 300.000.000 ریال

عدد C برابر است با 700.000.000 ریال

عدد D برابر است با 490.000.00 ریال

عدد E برابر است با 790.000.000 ریال

 • جمع فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در طی سال: 1.000.000.000 ریال
 • جمع هزینه های سالانه: 790.000.000 ریال
 • سود (زیان) ویژه: 210.000.000 ریال (خودکار محاسبه خواهد شد)

 

دفتریاران

 • جمع فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در طی سال: میزان کل درآمد دفتریار (در صفحه 3 هم از همین عدد استفاده می کنیم)
 • جمع هزینه های سالانه: 40 درصد از درآمد فیلد قبل (اعمال ضریب مالیاتی)

 

مثال:

 • جمع فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در طی سال: 1.000.000.000 ریال
 • جمع هزینه های سالانه: 400.000.000 ریال
 • سود (زیان) ویژه: 600.000.000 ریال (خودکار محاسبه خواهد شد)

-------

صفحه 15

به صورت خودکار تکمیل خواهد شد

ماده 131 مصوب 1394 - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:

 1. تا میزان پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
 2. نسبت به مازاد پانصد میلیون ( 500,000,000 ) ریال تا میزان یک میلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)
 3. نسبت به مازاد یکمیلیارد ( 1,000,000,000 ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)
تبصره - به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
 

-------

صفحه 16

 • مودی: حسب مورد سردفتر یا دفتریار و تکمیل اطلاعات مربوطه 

 

بعد از تکمیل جداول ، برنامه را با کلیک بر روی ضربدر بالا سمت راست می بندیم و به صفحه اولیه برنامه بازخواهیم گشت. اطلاعات وارد شده ذخیره خواهد شد.

 

------- 

 ارسال اظهارنامه

روی جستجوی اظهارنامه کلیک کنید.

 

فیلدها را برای جستجو تکمیل کرده و روی گزینه جستجو کلیک کنید.

روی سطر مورد نظر کلیک کرده و با استفاده از یکی از گزینه های ارسال ، اظهارنامه را ارسال کنید.

 • ارسال اطلاعات بدون امضای الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی
 • ارسال اطلاعات با امضای الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی

(در زمان ارسال ، گزینه های فوق فعال خواهد بود)

---

 

صدور قبض و پرداخت مالیات

پس از ارسال اظهارنامه ، گزینه نمایش قبوض صادره فعال خواهد شد.

روی آن کلیک کرده و با وارد کردن مبالغ ، قبوض را صادر و پرداخت کنید.

در ابتدا باید حداقل 40 درصد از مالیات متعلقه را نقدا پرداخت و مابقی را در حداکثر 6 قسط پرداخت کنید.

بعد از مشخص کردن مبالغ و تعداد اقساط ، به طور خودکار وارد سامانه Tax.gov.ir خواهید شد و قبوض تهیه را چاپ و با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت ، نسبت به پرداخت آنها اقدام نمایید.

 

---

 

صدور قبض و پرداخت مالیات

برای چاپ اظهارنامه خود روی گزینه چاپ اطلاعات اظهارنامه کلیک کنید:

---

 

راهنمای اظهارنامه اصلاحی

 

بخشنامه شماره 12319 /200/ص مورخ 1392/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 ق.م.م:

 

 

 

 • jazzyaccordion586.tumblr.com

  jazzyaccordion586.tumblr.com

  • ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - ۰۵:۳۷:۵۴

  I love it whenever people come together and
  share ideas. Great website, stick with it!

 • Rogernunny

  Rogernunny

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ - ۱۵:۰۷:۵۹

  Dissertation Writing Service - EssayErudite.com

  Our https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/ provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7.
  Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts.
  Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.

 • EssayPaper

  EssayPaper

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - ۱۱:۳۶:۱۴

  EssayErudite.com is the web's leading provider of quality and professional academic writing.
  When it comes to essay writing, an in-depth research is a big deal. Our experienced writers are professional in many fields of knowledge so that they can assist you with virtually any academic task. We deliver papers of different types: essays, theses, book reviews, case studies, etc.
  We have thousands of satisfied customers who have already recommended us to their friends. Why not follow their example and place your order today?

 • AaauceReorp

  AaauceReorp

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۰۵:۳۳:۲۶

  Segway Verona offers tours that make sure you will enjoy a fun and immerse experience of our beloved city. We combine Segway, our innovative way of transportation, with tours in the historical city centre. Through our explorations of 1 or 2 hours, we will bring you to the most breathtaking spots, so that, if you do not stay long in Verona, we make sure that you see all of the unmissable sights!

  Segway is really easy to use! It is so intuitive that it feels like an extension of the human body. To understand why, consider this: if you stand up and lean forward, so that you are out of balance, you will intuitively put your leg forward. Segway works the same way: to move forward or backward

 • http://kristie3burton03.exteen.com/20150705/hammer-toe-treatment-without-surgery

  http://kristie3burton03.exteen.com/20150705/hammer-toe-treatment-without-surgery

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۱۲:۱۶:۱۴

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that
  I've really enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 • Carlo

  Carlo

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۳:۳۲:۱۵

  I am actually grateful to the owner of this web site who has shared this wonderful piece of writing at at this time.