قالب وبلاگ

رأی دیوان عدالت اداری،موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۹۳/۹/۸ ثبت اسناد

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۴۹ دیدگاه

رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۱۳۹۳/۹/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( در خصوص وضعیت حذف یا بقاء سهم الارث زوجه در اسناد مالکیت صادره )

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱/۱۵      شماره دادنامه: ۲۳       کلاسه پرونده : ۳۸۱/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۲۹۰۴ـ ۱۳۹۳/۹/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۵۸۲۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۲۹۰۴ـ ۱۳۹۳/۹/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان گلستان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور بخشنامه ۹۳/۱۴۲۹۰۴ـ ۱۳۹۳/۹/۸ خطاب به مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها نموده که در بند ۱ آن مقرر گردیده است: «واحد ثبتی موظف است با ایجاد دسترسی از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، عبارت «استثناء را حذف و در سند مالکیت جدید، میزان سهم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن سهم درج نموده و برای زوجه گواهی مالکیت صادر نماید .

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

جهت تشحیذ ذهن و روشن شدن مغایرت موجود بین بند موصوف و قوانین موضوعه اشاره ای به مقررات قانونی مرتبط با موضوع به عمل می آید:

الف ـ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت عنوان می دارد: «در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک و یا مستقیماً به عنوان ثمن اعیانی درخواست و آگهی شده باشد، سند مالکیت صادر می گردد، ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد، فقط به صاحب آن، گواهی نامه حق مزبور داده می شود .

ب ـ ماده ۹۴۶ قانون مدنی بیان می دارد: «زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت  اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد، در صورتی که هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد .

ت ـ ماده ۹۴۸ قانون مدنی ابراز می دارد: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند .

ج ـ بند ۳۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می دارد: «ثمن اعیانی مانند سایر اعیان است و حکم سایر اموال غیرمنقول می باشد .

د ـ بند ۵۰۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: «تنظیم سند اقرار نامه مبنی بر دریافت بهای ثمنیه اعیانی سهم الارث زوجه... .

از محتوای مواد قانونی و بخشنامه های مورد اشاره چنین بر می آید که دادن گواهی به زوجه، در هر شرایطی باید صورت گرفته تا زوجه بتواند از مزایای آن برخوردار گردد. در رابطه با وضعیت ثمن اعیانی همسر حالات زیر متصور است:

۱ـ امتناع از پرداخت بها توسط وراث و تعلق سهم همسر از عین که در این حالت سهم همسر مشابه سایر وراث بوده و پس از وضع میزان سهام همسر بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی، سند مالکیت نسبت به آن و سهام سایر وراث نیز به کسر آن صادر خواهد شد.

۲ـ اخذ بها از وراث و تنظیم اقرار نامه مبنی بر دریافت آن که در این حالت زوجه اقرار به وصول بها نموده و اسناد مالکیت سایر وراث، به صورت ششدانگ صادر خواهد شد.

۳ـ صدور گواهی نامه بهای ثمنیه اعیانی برای زوجه که در این حالت، گواهی نامه حق مزبور (بهای ثمنیه اعیانی) برای همسر صادر شده و مشابه مورد اول سند مالکیت سایر وراث به استثنای بهای مذکور، صادر خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می گردد مفاد بند ۱ بخشنامه مذکور با وضعیت شماره ۳ مغایر می باشد، بدیهی است در صورت صدور گواهی نامه و سپس صدور اسناد مالکیت سایر وراث (بدون استثنای حق مزبور) موجب افزایش میزان سهام کل از سقف ششدانگ خواهد شد زیرا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت، تنها در صورتی سند مالکیت (بدون استثنای بهای اعیانی) صادر خواهد شد که ضوابط مقرر در ماده مذکور رعایت شده و یا اقرار نامه رسمی مبنی بر اخذ بها توسط زوجه تنظیم شده باشد.

به عبارت دیگر، چنانچه زوجه دارای گواهی بهای ثمنیه اعیانی بوده و سپس در قبال آن، تقاضای بهای آن را از وراث بنماید و وراث حاضر به اجابت درخواست وی نشوند، طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی، زوجه می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. در چنین فرضی وضعیت اسناد مالکیت وراث که به صورت سهامی از ششدانگ و در اجرای بند ۱ بخشنامه صدرالاشاره صادر شده، در صورت محاسبه و کسر سهم زوجه از ششدانگ اسناد مالکیت صادره به نام فرزندان، بدون قید استثناء از سهام کل ششدانگ فراتر خواهد رفت.

  بنا به مراتب به نظر می رسد مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۲۹۰۴ـ ۱۳۹۳/۹/۸ اداره کل امور املاک سازمان ثبت، مغایر با مقررات قانونی مورد اشاره بوده و مادامی که نسبت به سهم همسر، اقرار نامه مبنی بر دریافت بهای ثمنیه اعیانی تنظیم نشده و یا سند مالکیت آن صادر نگردیده، نمی توان سهم فرزندان را «بدون استثناء صادر نمود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ در رابطه با سهام عرصه و اعیان در مواردی که وراث درخواست صدور سند مالکیت سهم الارثی می نمایند و یا اینکه سند مالکیت سهم الارثی برای وراث صادر شده و درخواست تعویض سند مالکیت را دارند، واحد ثبتی موظف است با ایجاد دسترسی از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان عبارت «استثناء را حذف و در سند مالکیت جدید میزان سهم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن سهم درج نموده و برای زوجه گواهی مالکیت صادر نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۹۵/۲۴۰۴۴۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ توضیح داده است:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره ۹۵/۲۱۴۹۴۳ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ به استحضار می رساند در اجرای قانون حد نگار «کاداستر ، دفاتر املاک الکترونیک ایجاد شده و دفاتر املاک، دفاتر بازداشتی و دفاتر اسناد رسمی (دست نویس) حذف شده اند و در حال حاضر کلیه اسناد مالکیت از طریق سامانه جامع املاک به صورت الکترونیک صادر می شود و کلیه نقل و انتقالات رسمی در دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت الکترونیک تنظیم می شود.

سابقاً سند مالکیت سهم الارث وراث به استثناء سهم همسر صادر و جهت همسر گواهی مالکیت صادر می شد و سامانه جامع املاک به نحوی طراحی شده که صدور سند مالکیت (به استثناء سهم همسر) امکان پذیر نمی باشد و بایستی سهم هر یک از وراث از عرصه و اعیان مشخص و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت گردد و جهت همسر به میزان میان یک چهارم یا یک هشتم از قیمت عرصه و اعیان گواهی مالکیت صادر می گردد.

در مواردی که در اجرای ماده ۲۴ قانون ثبت سند مالکین جهت سهم همسر صادر نشده باشد، صرفاً سند مالکیت از جهت سهم (عرصه و اعیان) اصلاح خواهد شد.

بدیهی است در خصوص مواردی که مالک تقاضای پرداخت سهم همسر «ربع یا ثمن قیمت عرصه و اعیان را نماید، در اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت پس از پرداخت وجه، سهم همسر حذف می شود. همچنین در مواردی که همسر تقاضای بهاء را بنماید و مالک از پرداخت سهم همسر امتناع نماید در اجرای مقررات ماده ۹۴۸ قانون مدنی سهم الارث همسر به عین تبدیل خواهد شد. لذا در صورتی که موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده مقرر فرمایید اینجانب جهت اداء توضیح در جلسه مذکور شرکت نمایم.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود و از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه مذکور عبارت (استثناء) درج شده و در بخشنامه شماره ۹۳/۱۴۲۹۰۴ـ ۱۳۹۳/۹/۸ مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عبارت «استثناء حذف شده است و این اقدام مغایر مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی است، علاوه بر آن نیز آیین نامه اجرایی قانون ثبت توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۸ اصلاح شده و قبل از اصلاح نیز به تصویب وزیر دادگستری وقت که مقام ماذون از قبل مقنن در وضع آیین نامه مبحوث فیه بوده رسیده و اساساً مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق تغییر مواد آیین نامه را با وضع بخشنامه ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض از جهت تغییر در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت با حذف عبارت «استثناء خارج از حدود اختیارات و از جهت مغایرت با مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی در ماهیت مغایر مواد فوق الذکر تشخیص داده شد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                               رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

                                         منبع: حقوقی  و امور مجلس

 

                                روزنامه رسمی کشور چاپ 1 خرداد 1396

 • http://computerhaven.info/animaljamcodes/

  http://computerhaven.info/animaljamcodes/

  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۹:۳۴:۳۴

  Unquestionably believe that which you said.
  Your favorite justification appeared to be on the web the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while
  people think about worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 • Kristan

  Kristan

  • ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۸:۲۳:۴۰

  Nice blog! Is your theme custom made or did you
  download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really
  make my blog stand out. Please let me know where you got your theme.
  Appreciate it

 • Randal

  Randal

  • ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ - ۲۲:۲۴:۲۲

  Currently it looks like BlogEngine is the preferred blogging platform out there
  right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?

 • racialpuppet7340.jimdo.com

  racialpuppet7340.jimdo.com

  • ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - ۱۹:۴۰:۵۲

  Have you ever considered about including a little
  bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all.

  However think about if you added some great images or video clips to give your posts more, "pop"!
  Your content is excellent but with pics and clips, this site could definitely
  be one of the greatest in its field. Good blog!

 • http://maganblakey.hatenablog.com/

  http://maganblakey.hatenablog.com/

  • ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ - ۰۶:۲۵:۱۹

  you are truly a good webmaster. The site loading pace is amazing.

  It sort of feels that you're doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you've performed a wonderful
  process on this subject!

 • How we can increase our height?

  How we can increase our height?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۱۱:۳۸:۱۱

  Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and effort to put this
  informative article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 • leemuran.jimdo.com

  leemuran.jimdo.com

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۱۲:۰۹:۴۸

  Hi colleagues, its great article on the topic of educationand completely
  defined, keep it up all the time.

 • How do you get taller?

  How do you get taller?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۱۶:۰۴:۱۷

  Hey there! I know this is kinda off topic however
  I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?

  My site addresses a lot of the same topics as yours and I believe we
  could greatly benefit from each other. If you might
  be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to
  hearing from you! Superb blog by the way!

 • Can you increase your height by stretching?

  Can you increase your height by stretching?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۱۸:۲۴:۵۹

  This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
  Thanks!

 • Why is my Achilles tendon burning?

  Why is my Achilles tendon burning?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۱۸:۴۸:۰۵

  I know this website gives quality dependent articles
  or reviews and other stuff, is there any other
  website which offers these kinds of things in quality?

 • How do you treat Achilles tendonitis?

  How do you treat Achilles tendonitis?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۲۱:۱۴:۴۷

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I'll go ahead and bookmark your site to come back later.

  Cheers

 • What do you do for a strained Achilles tendon?

  What do you do for a strained Achilles tendon?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۲۲:۰۵:۴۹

  Hi there! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you!

  Excellent blog by the way!

 • How do you strengthen your Achilles tendon?

  How do you strengthen your Achilles tendon?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۰۳:۲۱:۱۷

  The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she
  has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to
  share it with someone!

 • eloisacelenza.hatenablog.com

  eloisacelenza.hatenablog.com

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۰۵:۰۷:۴۰

  It's awesome for me to have a website, which is beneficial designed for my
  knowledge. thanks admin

 • http://bridgettkleinknecht.blog.fc2.com/

  http://bridgettkleinknecht.blog.fc2.com/

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۰۸:۴۷:۰۵

  hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something
  new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your web host is OK?

  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and
  could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a
  lot more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 • How long will it take for my Achilles tendon to heal?

  How long will it take for my Achilles tendon to heal?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۱:۳۰:۱۵

  Amazing issues here. I'm very satisfied to peer your post.
  Thank you so much and I'm having a look ahead to touch you.

  Will you please drop me a e-mail?

 • What causes the heels of your feet to burn?

  What causes the heels of your feet to burn?

  • ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۲۳:۳۲:۵۱

  Hi, yeah this article is truly pleasant and I have learned
  lot of things from it on the topic of blogging. thanks.

 • What is the tendon at the back of your ankle?

  What is the tendon at the back of your ankle?

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۰۲:۲۳:۱۶

  Hi to every body, it's my first visit of this web site; this
  website contains amazing and truly good stuff in support of readers.

 • What do you do for a sore Achilles tendon?

  What do you do for a sore Achilles tendon?

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۰۴:۴۳:۵۳

  Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it,
  you happen to be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back at some point.
  I want to encourage continue your great writing, have a nice holiday
  weekend!

 • Can stretching help you grow taller?

  Can stretching help you grow taller?

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۰۸:۵۱:۲۰

  Thanks for finally talking about >رأی دیوان عدالت اداری،موضوع
  ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۹۳/۹/۸ ثبت
  اسناد <Loved it!

 • How do you get taller?

  How do you get taller?

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۰۸:۵۴:۴۴

  Hi there to every body, it's my first visit of this webpage;
  this blog consists of amazing and really good data for visitors.

 • What do you do for a sore Achilles tendon?

  What do you do for a sore Achilles tendon?

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۰۹:۰۰:۵۸

  Very good article! We will be linking to this great post on our site.
  Keep up the good writing.

 • What is distraction osteogenesis?

  What is distraction osteogenesis?

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۱۲:۱۶:۱۳

  Good site you have got here.. It's hard to find excellent writing
  like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you!
  Take care!!

 • Can you grow taller with exercise?

  Can you grow taller with exercise?

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۲۱:۲۸:۰۳

  This is a topic that is near to my heart... Cheers! Exactly where
  are your contact details though?

 • Do compression socks help with Achilles tendonitis?

  Do compression socks help with Achilles tendonitis?

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ - ۲۳:۰۶:۲۱

  Everything is very open with a very clear clarification of
  the challenges. It was really informative. Your website is useful.
  Thank you for sharing!

 • http://secretivepowder37.jimdo.com

  http://secretivepowder37.jimdo.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۱۹:۴۶:۰۱

  Hi! I simply want to give you a big thumbs up for your excellent
  info you have here on this post. I will be coming back to your
  site for more soon.

 • baxterufnoskfarz.exteen.com

  baxterufnoskfarz.exteen.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۲۱:۲۷:۱۳

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Chrome.
  I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the
  problem fixed soon. Thanks

 • willavrooman.hatenablog.com

  willavrooman.hatenablog.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۲۳:۳۳:۲۵

  I really like looking through an article that can make people think.
  Also, thanks for permitting me to comment!

 • cindapriess.hatenablog.com

  cindapriess.hatenablog.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۲۳:۳۴:۳۵

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I'll just sum
  it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your
  blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to
  everything. Do you have any tips and hints for rookie blog writers?
  I'd genuinely appreciate it.

 • http://joettaruest.soup.io

  http://joettaruest.soup.io

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۰۷:۰۱:۰۰

  Good site you have here.. It's difficult to find quality writing
  like yours these days. I truly appreciate individuals like you!
  Take care!!

 • providenciasittner.jimdo.com

  providenciasittner.jimdo.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۰۸:۱۰:۱۵

  Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is
  analyzing these things, therefore I am going to inform her.

 • gitabourbonnais.weebly.com

  gitabourbonnais.weebly.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ - ۱۵:۱۶:۳۹

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue
  this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 • jaymiesultani.hatenablog.com

  jaymiesultani.hatenablog.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ - ۲۱:۰۳:۰۶

  Hi there! This article couldn't be written much better! Looking
  at this article reminds me of my previous roommate!

  He constantly kept talking about this. I am going to send this information to him.
  Fairly certain he's going to have a great read.
  Many thanks for sharing!

 • gullibleeyesigh52.jimdo.com

  gullibleeyesigh52.jimdo.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ - ۰۲:۱۴:۲۹

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get
  a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or
  anything you can recommend? I get so much lately
  it's driving me insane so any support is very much appreciated.

 • geniecrute.weebly.com

  geniecrute.weebly.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ - ۰۷:۵۳:۳۷

  you're in reality a excellent webmaster. The site loading speed
  is incredible. It kind of feels that you're doing any distinctive trick.

  In addition, The contents are masterpiece. you've done a magnificent job in this topic!

 • Sheree

  Sheree

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۹:۲۸:۵۳

  Appreciate the recommendation. Let me try it out. http://alamdari.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9253

 • Donnie

  Donnie

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۵:۱۸:۱۹

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make
  this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I'm looking to construct my own blog and would
  like to know where u got this from. cheers http://www.maerchenwald-gaming.de/index.php?site=profile&id=3732

 • Rudy

  Rudy

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۲:۴۱:۴۰

  If some one wishes expert view on the topic of blogging and site-building after that i propose him/her to visit this
  website, Keep up the nice job.

 • Josh

  Josh

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۱:۲۴:۱۷

  I'm pretty pleased to discover this great site.

  I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!!
  I definitely liked every bit of it and I have you saved to fav to check out new stuff
  on your website.

 • Lucille

  Lucille

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۱:۲۶:۲۶

  Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it,
  you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely
  will come back very soon. I want to encourage that you continue your great writing,
  have a nice day!

 • Charmain

  Charmain

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۱:۳۵:۴۶

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you aided me.

 • Tonya

  Tonya

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۱:۴۷:۳۱

  Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding something totally, but this article gives good understanding even.

 • Tania

  Tania

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۱:۴۸:۳۹

  I am sure this article has touched all the
  internet users, its really really good article on building up new weblog.

 • Wilfred

  Wilfred

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۱:۴۰:۱۴

  Awesome issues here. I am very glad to peer your post.
  Thank you a lot and I'm looking forward to touch you.

  Will you kindly drop me a mail?

 • Hector

  Hector

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۱:۴۲:۵۶

  You need to take part in a contest for one of the best websites
  online. I most certainly will recommend this web site!

 • Buster

  Buster

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۱:۵۰:۵۶

  When some one searches for his necessary thing, therefore
  he/she desires to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

 • Hildegarde

  Hildegarde

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۱:۵۴:۳۴

  Good post. I certainly appreciate this website. Keep writing!

 • Augustus

  Augustus

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۱:۵۵:۰۴

  A motivating discussion is worth comment. There's no doubt that that you should publish more on this topic, it may
  not be a taboo subject but usually people do not
  discuss these issues. To the next! Many thanks!!

 • Mahalia

  Mahalia

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۸:۵۳:۳۶

  Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd
  like to shoot you an email. I've got some suggestions for
  your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great website and I look forward to seeing it
  improve over time.