قالب وبلاگ

در باب وکالت

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۷ دیدگاه

 ماده 656 ق.م : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .

ماده 662 ق. م : وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر ا هلیت داشته باشد.

ماده663ق.م:وکیل نمیتواند عملی خارج ا زموردوکالت انجام دهد .

ماده 670 ق. م : در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع  وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود .

ماده 671 ق. م : وکالت در هر امر مسلتزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672 ق. م : وکیل در امری نمی توا ند برای آن ا مر به دیگری وکالت دهد مگر صریحا" یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

ماده 678 ق .م : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود : 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل .

ماده 679 ق.م : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

ماده 680 ق .م : تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .

کد 634 م.ب : خرید و فروش اتومبیل با وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور با رعایت حدود اختیارات وکیل ، نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.

کد 645 م.ب:برابر رأی شماره ه/80/41 -14/1/81 هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال بخشنامه راجع به لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه‌های تنظیم‌شده در خارج ازکشور در تنظیم اسناد وکالت تفویض وکالت و قطعی اسناد قبلی ملاحظه در صورت عدم اشکال مبادرت به تنظیم سند گردد. (فراز یک کد 558)

 ردیف109 م.ب:در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قید گردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحیح و نافذ می شود سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می نماید. بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.

ردیف99م.ب:به استثناء ماده 671 قانون مدنی و بند (2) ماده 49 قانون ثبت وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یافتوکپی مصدق اسناد اقدام نماید.

ردیف89م.ب:در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است.

کد581 م.ب :اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعدا وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعا انجام دهند متعاقب ان شخص دیگر را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و انگاه اقدام به وکالت شود انجام این امر و قید ان در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.

آثار قانونی بر وکالتنامه پیرو یا ضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امین مرتبط خواهد بود و اگر وکیل نخستین مستقلا ملک مورد وکالت را به بیع قطعی به ثالثی رسما انتقال دهد و از ضم وکیل دوم و تعیین شخص سومی که می بایست که اعمال او را تعیین و تایید نماید اطلاع نداشته باشد بیع انجام شده توسط وکیل نخستین با توجه به ماده 680 قانون مدنی صحیح و قانونی است ولی اگر با وجود اطلاع از انچه که گذشت اقدام به فروش به تنهایی و به استقلال نموده باشد بیع انجام شده غیر نافذ بوده و در صورتی که مالک تنفیذ نماید صحیح والا باطل خواهد بود.

کد665م.ب:صرف تنظیم و تایید امضای اسناد از سوی نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسمیت و اعتبار اسناد کامل بوده ونیاز به تایید مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد..

کد 637 م. ب : خرید هرگونه اموال اعم از منقول و غیر منقول با رعایت حدود اختیارات وکیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد.

کد638م. ب: بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی بر خلاف مقررات اصل اعتبار

 و کا لتنامه  تنظیمی را که حق عزل وکیل در ان اسقاط گردیده صرفاً  به بهانه اینکه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است نادیده گرفته و با تقاضای موکل مبادرت به عزل وکیل می نمایند.

ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک تاکید بر اعتبار تمام محتویات و امضاءهای مندرج در سند رسمی دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سر دفتر خارج و نیاز به بررسی قضا ئی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد .

بنابراین عزل وکیل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمی

 می باشد و اعلام می گردد تا از ارتکاب این قبیل تخلفات اکیداًٌ پرهیز شود .

بخشنامه شماره 3561/34/1 مورخ 7/11/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری( دادنامه شماره 279 مورخ 5/8/81)

با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده 678 آن قانون وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده 679 قانون مذکور ( موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)

بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است خلاف مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم

ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. 

کد480م.ب:درموردی که وکیل با ارایه وکالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به وکالت از طرف موکل به دفتر اسناد رسمی مراجعه مینماید مطالبه شناسنامه موکل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وکالتنامه وهویت وکیل و حدود اختیارات وی با سردفتر است

فراز4:دفاتر اسناد رسمی میتوانند مشخصات سجلی موکل به جهت اینکه تغییری در مشخصات وی حاصل ویا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وکالت) درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موکل استعلام نمایند .

کدم485م.ب:استقرارولایت برای پدر وجد پدری به مولی علیه تا زمانی است که مولی کبیر و رشید نشده است پس از رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند راسادر امور خود مداخله نماید با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت وتا حد کبر و رشد می باشد و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفا  تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد بوده یا بلاعزل باشد .(رعایت ردیف 25 م. ب)

ردیف162م .ب :باتوجه به رای شماره 187و186و185مورخه16/5/84هیات عمومی دیوان عدالت اداری ونامه شماره41911/212مورخ17/7/84اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ مالیات تنهادر موردتنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد وشامل سایر اسناد نمی شود.(وکد719)

کد565م.ب:حق الثبت اسناد وکالت وصلح وقطعی اتومبیل براساس جداول تعیین شده دارایی.

کد655م.ب:باتوجه به مفاد دادنامه175-12/8/75هیات عمومی دیوان عدالت اداری وردیف23مجموعه بخشنامه های ثبتی اقدام گردد.

ردیف23م.ب:با توجه به قوانین ومقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی  به استناد وکالتنامه هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می شود بنظر نمی رسد.

عدم تنظیم سند وکالت در موردپروانه های کسب :به استناد ماده 5 ائین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است و هم چنین به استناد تبصره ذیل بند 13 ماده 3 آئین نامه اجرایی مذکور صدور پروانه کسب برای اشخاص حقیقی یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد دفاتر برابر نامه شماره 18446/102 مورخ 26/8/86 اداره کل ثبت خراسان رضوی و نامه شماره 60305/م/ب مورخ 20/8/86  معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد تنظیم وکالت نامه مورد اشاره ممنوع می باشد.

کد754م.ب: وکیل خودرو انتقال به خود:باتوجه به تبصره2ماده123قانون ثبت اصلاحی مورخ15/8/84چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع داردکه طی آن بااعطای وکالت فروش خودرو انتقال صورت میگیرد لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل مینماید چون حق الثبت نقل وانتقال یکبار ودر زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق الثبت نقل وانتقال از وکیل منتفی خواهد بود(بخشنامه57291/34/1مورخه21/12/86).

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ - ۱۷:۲۶:۰۳

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 • Jere

  Jere

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۳:۱۱:۰۴

  I needed to thank you for this very good read!!
  I absolutely loved every bit of it. I have got you saved as a
  favorite to look at new stuff you post…

 • Augustina

  Augustina

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۲:۳۹:۱۰

  An outstanding share! I've just forwarded this onto a colleague who
  has been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me
  dinner simply because I discovered it for him...
  lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to
  talk about this matter here on your site.

 • Fausto

  Fausto

  • ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۹:۲۷:۳۴

  Hello, Neat post. There's an issue with your website in web explorer, would check this?
  IE nonetheless is the marketplace chief and a good element of people will omit your great writing due to this problem.

 • Roscoe

  Roscoe

  • ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ - ۲۲:۲۰:۰۳

  Great delivery. Sound arguments. Keep up the amazing work.

 • kaputinvasion7529.jigsy.com

  kaputinvasion7529.jigsy.com

  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ - ۰۹:۲۴:۵۹

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided
  bright clear idea

 • Esther

  Esther

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۸:۲۳:۰۰

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point.

  You obviously know what youre talking about, why waste your
  intelligence on just posting videos to your blog
  when you could be giving us something enlightening
  to read?