قالب وبلاگ

در باب صدور اجرائیه

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۱ دیدگاه

ماده 2آئین نامه اجرا– در خواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید

الف- در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند، ذینفع بایدبه  دادگاه صالحه مراجعه کند .

ب- در مورد وجه یا مال موضوع قبوش اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود . در تهران تقاضانامه اجرای قبوش اقساطی به اجراء داده می شود .

ج- در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول  و سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند .

د- در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید  .

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

ماده 5آئین نامه اجرا  - سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهد ین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود و در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه ( اجراء شود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء میفرستد و رسید دریافت میکند ، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز میشود .

( سردفتر میتواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نمائید )

تبصره اول – هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمائی کند و هر گاه ثبت محل با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود .

تبصره دوم – ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی میتوان صادرکرد که در سند منجزاً قید شده باشد .

تبصره سوم – در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت میشود .

ماده8 آئین نامه اجرا  -دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.

ماده9 آئین نامه اجرا - در صورتی که متعهدله فوت کند، هر یک از ورثه میتواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراث  خود را اثبات کرده و در خواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفا صا حساب مالیانی خواهد بود .

ماده 16 آئین نامه اجرا – در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود اقامتگاه متعا ملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه ، مغازه ، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد . اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه- اخطاریه های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهنده و برگهای اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند .

ماده108 آئین نامه اجرا -در معاملات رهنی و یا با حق استرداد ووثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قیدحق  بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم موردمعامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تاًمین دهد در صورت فک معامله مقدم ،  تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد،معاملات  بعدی باید در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود  ، سردفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضا مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه  و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل الیه صادرو تعقیب گرددمگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر،دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه،مثل اینکه  در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد .

تبصره – تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد .

ماده 112 آئین نامه اجرا – مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هر گاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا~ به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکورموضوع  را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید .

تبصره- با تنظیم صورتجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میگردد .

ماده 113 آئین نامه اجرا - هر گاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند ونیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاع نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه  باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبه دین  بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد .

ماده 145 آئین نامه اجرا – در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی  به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره  اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید .

تبصره 3 ماده آئین نامه اجرا 146 – هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وبا اطلاع  از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده  و رسید آن را به دفتر خانه تسلیم دارددفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر و به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد .

 • Valeria

  Valeria

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۰:۰۵:۲۴

  Link exchange is nothing else but it is simply placing the
  other person's blog link on your page at proper place and other
  person will also do similar in support of you.