قالب وبلاگ

قسمتی از مقررات مهم دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۱ دیدگاه

ماده 30 ق.د : سردفتران ودفتریاران موظفند نسبت به تنظیم ا سناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را به تقاضا کننده اعلام نمایند.

ماده 31 ق. د: سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی راکه مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی و سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا درخدمت آنها هستند ثبت نمایند .(ماده 53قانون ثبت)(ماده 862 قانون مدنی )

ماده 23 ق .د: سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتر یار اول مسئول اموری که به موجب مقررات به عهده او محول شده یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می شود در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت .

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

 فراز 1 و2 کد 558:هنگام مراجعه اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند پس از ملاحظه و کنترل مدارک و ضمائم و مستندات و حصول اطمینان از عدم اشکال قانونی برای ثبت سند نسبت به محاسبه دقیق میزان حق الثبت متعلقه وفق ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و اصلاحات بعدی ان و مفاد تبصره 33 قانون بودجه سال 1368 کل کشور اقدام و مبلغ(حقوق دولتی)قانونی را تعیین و همراه با مشخصات لازم و شماره حساب مربوطه در فیش بانکی که به همین منظور تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد گرفت به طور واضح و خوانا قید نموده و پس از مهر و امضاء مسئول دفتر خانه به متقاضی تسلیم دارند و تاکید گردد پس از پرداخت وجه فورا فیش پرداختی را به دفترخانه تحویل نمایند.

دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ رسید بانکی و کنترل مبلغ و شماره حساب ان با رعایت سایر مقررات نسبت به تنظیم و ثبت سند مربوطه اقدام و شماره فیش بانکی و مبلغ حق الثبت را در متن سند و ثبت قید نمایند.

فراز 5 کد 558 : هرگاه قبل از تنظیم سند وثبت آن طرفین معامله از انجام معامله منصرف شوند سردفتر یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضای استرداد و نسخه مخصوص پرداخت کننده فیش بانکی وگواهی لازم مبنی بر عدم انجام معامله و ثبت سند را به اداره ثبت محل ارسال دارد و.....

 بند63م .ب:اسناد و مدارک اصحاب معامله که ملاحظه ان برای ثبت سند ضرورت دارد باید بلافاصله مسترد شود و اگر نگهداری ان ضروری باشد باید سردفتر شخصا به ذینفع رسید داده و بلافاصله پس از انجام معامله مسترد نماید نگهداری اسناد و مدارک اصحاب معامله پس از انجام معامله ممنوع است مگر ان که طبق آیین نامه باید نزد سردفتر بماند..

بند 18م.ب: سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و همچنین دفتریاران باید در هر مورد که نامه اداری, سند, رونوشت سند یا دفتر تحت تصدی خود را امضاء می‌نمایند قبل از امضاء نام و نام خانوادگی و سمت خود را ضمن تعیین تاریخ صریحاً و خوانا قید نموده سپس اقدام به امضاء‌ نمایند.

ماده 18‌ آ.د: سردفتر و نماینده (دفتریار) هیچ سندی را نباید امضاء نمایند مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد .

 ماده 25 آ.د: هیچ یک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضاء نمایند .

ماده 63 ق.ث: طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد و ....

ماده 65 ق.ث: امضاء ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.

ماده 70 ق.ث : سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و ..

ماده71ق.د:محاکمداد گستری مکلفند ،در هر موردکه رای بر بی اعتباری سندرسمی صادر می کنند ،مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند . هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد ،مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد . ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت ،موکول به صدور حکم نها ئی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود .در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتر یاراز قوانین و مقررات باشد ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد

ماده25 قانون اجرای احکام مدنی :هرگاه درجریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم ،تحت نظر آن اجراءمیشود ،رفع اشکال مینماید .

ماده26قانون  اجرای احکام مدنی:اختلافات ناشی از اجرای احکام ،راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجراءمیشود .

ماده27قانون  اجرای احکام مدنی: اختلافات راجع به مفاد حکم ،همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به ،حادث شود ،در دادگاهی که حکم را صادر کرده ،رسیدگی میشود .

ماده 39قانون اجرای احکام مدنی:   هرکاه حکمی که به موقع اجراءگذارده شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلا اثر شود ،عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجراءبر میگرددو درصورتی که محکوم به ،عین معین بوده و استردادآن ممکن نباشد دادورز(مامور اجراء)مثل یا قیمت آن را وصول مینماید.اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرراست ،بدون صدور اجرائیه به عمل می آید .

ماده219ق م:عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد  بین متعامیلن و قائم مقام انها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

کد 665م.ب:صرف تنظیم و تایید امضای اسناد از سوی نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسمیت و اعتبار اسناد کامل بوده ونیاز به تایید مجدد از طرف اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

ماده 20 آ.د: سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.

ماده 21 آ.د : در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم می شود پس از ثبت  یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم بر آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می‌شود.

ماده 22 آ.د: تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود

 

ماده 21 ق.د : اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و.... متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.در مواردی که نسبت به سند  ادعای  جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک ومهر شده موقتاَ به مرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانندمی توانند آن را در محل دفتر خانه ملاحظه کنند . ( کد 468 و 469 )

 ماده 64 آ.د : از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضا کننده داده می شود ولی رونوشت مزبور در حکم اصل نبود و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید می شود رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده(ماده63آیین نامه دفاتر)

بند 35 م.ب: دادن فتوکپی به جای رونوشت از اسنادی که ادارات ثبت و سایر دوایر دولتی با مجوز مطالبه می‌نمایند. سردفتر مکلف به ارسال است مشروط براینکه فتوکپی ازهر جهت خوانا و روشن و بی‌عیب و نقص بوده و دفاتر به خارج دفتر منتقل و حمل نشوند و در تاریخ تهیه با متن ثبت دفتر و ملاحظات منطبق باشد وگواهی و امضاء و مهر باشد بلااشکال است .(ضمن رعایت ماده62و63و64آیین نامه دفاتروردیف85م.ب)

ماده 7 آ.د:شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود.

 ماده 9 آ .د : درکلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.

ماده 17 آ.د :در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین بطور وضوح قید شود(رعایت تبصره3 ماده34 ق.ث)

کد 493 م.ب :  برابر این بخشنامه سردفتران مکلفند تعرفه حق التحریر را در محل دفترخانه به نحوی که در دید کلیه مراجعین قرار گیرد نصب نمایند و در مقابل مبالغ ماخوذه  به مراجعین رسید تسلیم نمایند.(با توجه به نامه شماره 5663/34 مورخه 27/3/85 اداره کل محترم امور اسناد از تاریخ 1/4/85).

ردیف 118م.ب:درج قیمت معاملات بر طبق اظهار یا توافق یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لیکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی باشد.

کد 468 م. ب : در هرمورد که از طرف مراجع قضائی یا هر مرجع دیگری تقاضای خروج دفتر از دفترخانه میشود مطابق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به وظیفه قانونی خود عمل نموده واز ارسال دفتر اکیدا خودداری نمایند درغیر اینصورت مسئولیت تخلف قانونی برعهده سردفتر خواهد بود.

بند 89م.ب: مداخله  و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است.

ب- در مواردیکه طرفین قولنامه عادی یا  مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونه ای که به ضمیمه این بخشنامه صادر میشود بلامانع خواهد بود .

بند 435 م.ب: ارسال آمار ماهانه دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی حداکثر تا 25 هر ماه.

کد 639 م.ب: ... اصولا اجرای مصوباتی که از طریق روزنامه رسمی منتشر می‌شود موکول به ابلاغ مجدد از طریق صدور بخشنامه نیست ( ماده 2 قانون مدنی).

ماده 31  آ.د: در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده پس از وصول صورت وضعیت  ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید

ماده32 آ .د :در کلیه اسناد و معاملات املاک باید شماره پلاک وحدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید گردد.

ماده33آ.د: هرگاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده باشد سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید

ماده34آ.د :هرگاه معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء کرده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد در این صورت انتقال گیرنده می‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید .

بند64م.ب:امتیازنامه گواهینامه وپروانه که مخصوص اشخاص معین وتابع مقررات خاصی است قابل نقل وانتقال نمی باشد مگر با موافقت مرجع صالح ........... ماشین آلات ودستگاههای حفاری رعایت تبصره4ماده21قانون توزیع عادلانه آب مراتب رابه وزارت نیرواطلاع دهند.

بند65م.ب:دراسناد معاملات قطعی و اجاره نامه باید تکلیف تحویل ملک روشن شده و در صورت تعهد فروشنده یا موجر به تحویل قبض رسمی صادر و به خریدار و مستاجر تسلیم  ودر حاشیه ثبت دفتر  رسید اخذ شود  ونیز در اجاره نامه ها تکلیف خودداری موجر از تحویل گرفتن مورد اجاره نیز تعیین شود در هر حال اگر ملک ثبت نشده باشد ذینفع باید در باب تحویل و تخلیه بدادگاه صالح رجوع نماید.

ماده 35 آ.د : در مواردی که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک ( مثل رهن وحقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین  ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آنرا در صفحات خلاصه انتقال قید و امضاء‌ نماید .

بند 51  و کد 672م.ب: قید کامل سلسله مراتب انتقالات در ظهر خلاصه معامله‌های ارسالی.

ماده36 آ.د : بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف مدت  پنج روز به اداره ثبت بفرستد. خلاصه مزبور باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه برامضاء‌ آنان به امضای سردفتر و دفتریار ممضی باشد. تخلف از این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.

 ماده  37آد : درصورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و درغیر این صورت به دایره بایگانی ثبت محل داده می‌شود  قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد

ماده 45 آ.د: در مورد معاملات با حق استرداد (بیع شرط و رهن وغیره ) باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد.

بند 30 م. ب : برای ثبت معامله املاک ثبت شده که درخارج از حوزه واقع است باید قبلاً استعلام وضعیت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشکال مبادرت به ثبت سند شود و بطور کلی برای هر یک ملک باید یک استعلام تنظیم گردد و ارزش معاملاتی نیز از دارایی محل استعلام شود.

کد730م.ب:اعلام میدارد صدور خلاصه معامله المثنی محمل قانونی ندارد.

 ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می‌توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارث توافق باشد. ونیز به استناد ردیف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهی عدم بدهی مالیات برارث الزامی است .

بند229م.ب:درصورتیکه متعهد فوت نموده ومتعهدله به استنادماده 6آیین نامه اجرا درخواست صدور اجراییه کرده باشد وابلاغ اجراییه به شخص ورثه یاقیم مقدور نباشد طبق ماده 18 آیین نامه مصوب سال55 اجراییه باید بوسیله روزنامه ابلاغ شود و جریان اجرایی تعقیب گردد .صدور سند انتقال وتحویل ملک متوقف بر ارایه گواهی حصروراثت نخواهد بود ودر صورت عجز متعهد له از معرفی ورثه اجرای ثبت  تکلیفی نخواهدداشت.

 بند 37 م .ب : در مواقعی که وراث یا یکی از آنها با سند مالکیت مورث برای ثبت سند مراجعه می‌نمایند  باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتیکه سند مالکیت بنام وارث مراجعه کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالکیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال شود.

  کد712م.ب وکد552.م.ب(در مورد افراد ممنوع المعامله)

کد652 م.ب:در اجرای ماده118آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تا اصلاح ماده مزبور مقرر می گردد: 1-چنانچه دفترخانه ای به هر علت تعطیل بوده و کفیل حق تنظیم سند جدید در دفتر مکفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر سردفتر کفیل ثبت و مراتب توسط سردفتر کفیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند اولیه در دفتر  مکفول عنه قید و امضاء می گردد... .

 کد485م.ب:استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی که مولی علیه کبیر و رشید نشده است پس از رسیدن به سن رشد و تحقق  کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند راسا در امور خود مداخله نماید با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد می باشد و هر نوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفا تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از این که واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد.(و ردیف 25 م.ب)

کد710م.ب:کلیه دفاتر اسناد رسمی وفق تبصره یک ماده( 120)اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفترثبت شماره پلاک املاکی که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده وتکمیل آن طبق مقررات اقدام نمایند تخلف ازرعایت دستور مندرج درتبصره(1)فوق الذکر مستلزم کیفر درجه(3)به بالا مقرر در ماده(38)قانون دفاتر اسناد رسمی است.

ائین نامه های بند 4 ماده 6 وتبصره 2 ماده 6.........

ماده 3: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریور ماه هر سال طی اگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا اخر مهر تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و... .

ماده 6 (اصلاحی): کفیل دفترخانه که سردفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.

ماده 14 :میزان مرخصی سالانه سردفتر و دفتریار یک ماه است... .در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره میشود و می تواند از مجموع آنها به شرط انکه از چهار ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.

ماده 15:در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ  عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید.در صورتی که مدت بیماری بیش از یک ماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

ماده 17:دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبتی محل است.

تبصره:تغییر دفتریار از یک دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جایز است.

ماده 25: مدت پاسخ متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد این مهلت به تقاضای متخلف و تصویب مدیر کل یکبار برای ده روز قابل تمدید است.

ماده 38 قانون اصلاحات ارضی:در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجراء خواهد بود. 

بند 85 م.ب: در کلیه اسنادی که شخص ثالث بعنوان ضمانت یا تعهد یا هر عنوان دیگر دخالت و امضاء دارد باید محل اقامت انها طبق ماده 17 ائین نامه دفاتر اسناد رسمی قید شود 0

فراز 5 بند 87 : محلی که روی بند انگشت زده شود فاقد هر گونه نوشته و علا مت گذاری و غیره باشد که بعدا با خطوط اثر انگشت تداخل ننماید.

کد 479م.ب: مقتضی است به کلیه سر دفتران اسناد رسمی و ازداوج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند تا مشخصات خود و دفتر یاران و کارکنان دفتر خانه را مطابق نمونه پیوست با خط  درشت و خوانا تکمیل و در محل کار بالای سر هر یک از کارکنان دفتر خانه اعم از سردفتر وغیره در معرض دید مراجعین نصب نمایند .

کد 491م.ب: دفاتر اسناد رسمی به منظور عدم تعویق و تضییع حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام تنظیم وکالتنامه های اموال غیر منقول ( عین و منفعت ) نشانی کامل مورد و کالت را نیز در سند مربوطه قید نمایند .

کد 501 م.ب: تنظیم سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملک بنام خریدار (راهن) به لحاظ عدم تصور احتمال تعلق هیچگونه مالیات برای مالک جدید (راهن ) نیازی به اخذ گواهی ماتلیاتی رهنی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ندارد و از شمول دستور العمل شماره 60048/4638 -5/30 مورخ 24/11/72 خارج است.

کد 503م.ب: باتوجه به مفاد مواد 948 و947 قانون مدنی تنظیم سند اقرار نامه مبنی بر دریافت بهای ثمنیه اعیانی سهم الارث زوجه مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درامد املاک نبوده و نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نخواهد داشت البته رعایت مفاد ماده 35قانون اخیر الذکر در این خصوص الزامی است .

کد 637م.ب: خرید هر گونه اموال اعم از منقول و غیر منقول با رعایت حدود اختیارت وکیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد .

کد 695م.ب: تنظیم سند برای شخص فاقد هردو  دست وهر دو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضاء دو نفر معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد .

کد710م.ب: کلیه دفاتر اسناد رسمی وفق تبصره 1 ماده 120 اصلاحی آئین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفتر ثبت شماره پلاک املاکی که نسبت به ان سند مالکیت المثنی صادر شده است و تکمیل ان طبق مقررات اقدام نمایند .

تخلف از رعایت دستور مندرج در تبصره (1) فوق الذکر مستلزم کیفر درجه (3) به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفتر اسناد رسمی است .

برابر دادنامه شماره( 38 ) مورخه 20 / 1 / 88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً به دفاتر املاک ومستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد . بنابراین بخشنامه های شماره 65062 / 87 مورخ 11 / 9 / 87 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملزم به اعلام مراتب انجام معامله ومشخصات متعاملین وملک به وزارت بازرگانی کرده است . خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور دروضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی وماده یک وبند یک ماده 29 وماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردد.

بند 13 م .ب ث :  جهت تسهیل در جریان امور دفاتر اسناد رسمی صادر گردیده است ابلاغهای صادره در اجرای بند مذکور ناظر به دفترخانه است ونه شخص سردفتر تقاضا کننده – لذا ادامه استفاده سردفتر جدید از دفاتر  ذوج فرد دفترخانه با رعایت سایر مقررات مربوطه بلا اشکال است ونیازی به صدور ابلاغ جداگانه ندارد مقرر فرمائید مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و بازرسین محترم اعلام تا از تعدد رویه جلو گیری گردد.

 • Reggie

  Reggie

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۵:۰۲:۲۶

  I've read some good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

  I wonder how much effort you set to make this kind
  of excellent informative site.