قالب وبلاگ

‌‌قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1385/4/25 )

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۶ دیدگاه

 ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند.

الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور .

ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجعتشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانونحفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاکمفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

 ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.

ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با آنان عمل میشود.

ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.

ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.

ماده 6-هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد.

ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید

ماده 8 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.

آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب26/12/86

ماده 1-دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی- شرطی- هبه- معاوضه- صلح -وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت )با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ با رعایت سایر مواد این آییننامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک شماره پلاک ثبتی ثبت صفحه و دفتر املاک شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1-استعلام یاد شده مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهاردار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود .

تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند یک ماه و در غیر این صورت 45روز از تاریخ صدور خواهد بود .

تبصره 3 دفاتر اسناد رسمی نمی توا نندپاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است مستند ثبت معامله قرار دهند و راساباید استعلام نمایند.

ماده 2 چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور دستور مرجع ذیصلاح  قضائی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهر سازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56)قانون حفا ظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردداداره مذکور مکلف است فورامراتب را راسایا از طریق اداره ثبت محل استقرا ردفتر خانه ودفتر یاد شده کتبا ابلاغ نماید.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان وعدم خلاف ملزم به رعایت تبصره (8)اصلاحی ماده (100)قانون شهرداری مصوب 27/6/1358 شواری انقلاب قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند .

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده وحریم شهر اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را سند تنظیمی قید نمایند .ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1)قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده (7)این آیین نامه نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذیربط(حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشور)و یا ادارت وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند .

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی موظفندبه منظورتعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یاخارج از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2- درصورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذیربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی باغ مشجر ویا دارای اعیانی صادر شده ویا مستندات و پاسخ استعلام قبلی موید آن باشد به اخذ نظر مجدددر این خصوص نخواهد بود.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج)ماده (68)قانون مذکور باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر وهمچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت بهره برداری از جنگل هاو مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید .

ماده 6-دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک مفاصاحساب مالیاتی و حسب مورد بدهی و موضوع ماده (37)قانون تامین اجتماعی مصوب 1354-را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن رادر سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گرددکه در این صورت متعاملین نست به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت در صورت اخیر دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارت امور مالیاتی و تامین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره-ادارات مذکور موظفند طبق مقررات پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد مرا تب را ضمن صدور برگ تشخیص وتعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند .

ماده 7- ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناددر دفاتر اسناد  رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذینفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی گواهی وصول تقاضا یا استعلام حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذیربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدورگواهی و صول تقاضا و یا استعلام پاسخ آن را اعلام نمایند نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن وبا ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد.در غیر این صورت یا درصورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقررثبت سند با تصریح موضوع درسند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارت مربوط در ظرف مدت مقررباشد دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذیربط استعلام خواهد نمود0

ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند موظفند در صورت وصول پاسخ استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید -منتقل الیه را ازآثارو تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحا در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9-(اصلاحی:روزنامه رسمی شماره 18617 مورخه 7/11/1387) هرگونه انتقال بلا عوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد املاک محل معاف می باشد .

ماده 10 اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1)ماده (123)اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.

ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گرددشرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغیر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی موافقت وزرات ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله خلاصه نقل وانتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند شناسنامه مذکور طبق نمونه ایست که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه ودر اختیار مالکان ماشینهای یاد شده قرار می گیرد.

تبصره تازمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه ودر اختیار مالک قرار داده نشده است تنظیم سند با ارایه موافقت نامه وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

 

 

 

 

موارد رفع ابهام ماده2قانون تسهیل:

   1-برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین  املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره ایا اخذ گواهی از ادارات الزامی است 

ج  : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هر گونه گواهی وجود ندارد

2- برای تنظیم اسناد رهنی – تقسیم نامه و وقف ایا اخذ گواهی از ادارات الزامی است

ج : بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه قسمت اول ماده یک قانون تسهیل) برای اسناد و تقسیم نامه ووقف ضروری نمی باشد.

3- ایا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف و ب و ج قانون تسهیل مکلف به استعلام از مراجع مربوطه می باشند یا خیر ج: با توجه به صریح ماده 2 مذکور قانون دفاترنیز میتوانند مبادرت به استعلام نمائند

4- در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده : دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزا رت مذکور به عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد

5- در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل : چناچه سر دفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملا تی اعلام شده توسط وزرات امور اقتصادو دارائی ویا غیر از آن امکان تعیین ارزش معاملا تی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزرات دارائی جهت اعلام ارزش معاملا تی می باشد

6- با توجه به تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد چناچه بنا  به درخواست متعامیلن دفتر خانه از شهرداری در خصوص پایان کار استعلام نموده و شهرداری ظرف 20روز پاسخی به شرح تبصره مذکور ارسال ننماید ایا با تصریح موضوع در سند (  طبق قسمت اخیر تبصره ماده یک قانون یاد شده ) و تفهیم آن به خریدار ( به شرح ماده 2 قانون مذکور ) تنظیم سند بلامانع است ؟

 به شرح ذیل اظهار نظر گردید : وفق ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتیکه شهرداری ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا بدون ذکر علت و دلیل نسبت به صدور گواهی پایانکار و یا اعلام پاسخ اقدام ننماید دفترخانه موظف است منتقل الیه رااز اثار و تبعات سند تنظیمی مطلع نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایانکار ساختمان با عدم خلاف اقدام نماید.

7 – در مورد اقرارنامه ها و تعهد نامه هائی که درآن منجزا مبلغ درج می شود حق التحریر بر اساس مبلغ مندرج در سند دریافت  خواهد شد .

8 -  آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره حق الثبت و حق التحریر تعلق می گیرد

ج :به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها - ودیعه – شارژو امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ - ۰۳:۵۴:۵۹

  It's going to be ending of mine day, except before ending I am
  reading this wonderful article to improve my knowledge.

 • Daisy

  Daisy

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۰:۳۵:۱۱

  whoah this blog is magnificent i really like studying your articles.
  Keep up the great work! You realize, a lot of persons are searching around for this info, you could help
  them greatly.

 • Monroe

  Monroe

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۵:۱۶:۳۴

  I love what you guys are usually up too. Such clever work and coverage!
  Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to blogroll.

 • Filomena

  Filomena

  • ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۹:۲۹:۳۰

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website?
  My blog site is in the exact same niche as yours and my
  users would really benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you.
  Appreciate it!

 • ameblo.jp

  ameblo.jp

  • ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ - ۱۵:۲۴:۲۶

  Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date
  with forthcoming post. Thanks a million and please
  carry on the enjoyable work.

 • Carlota

  Carlota

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۵:۰۲:۰۲

  It's awesome in favor of me to have a site, which is good for my experience.

  thanks admin